Algemene voorwaarden LOTSVERHUUR

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Lotsverhuur genoemd als verhuurder en huurder;

2. Verhuurder verhuurt aan huurder een LOTSVERHUUR paardenwagen en/of trailer, te weten een KR Master met kenteken VPP-27-Z. Humbaur Singel Alu 1600 en Ifor Williams HBX-Serie.

3. De borg bedraagt voor de KR master € 500 voor de Humbaur en Ifor Williams €150,- en dient voorafgaand van de huur betaald te zijn.

4. De kosten voor het huren van de paardenwagen bedragen €130,- inclusief btw inclusief 100 km, na 100 km dient er € 0,30 cent per gereden kilometer extra te worden betaald.

5. De kosten voor het huren van de Humbaur Singel Alu 1600 trailer bedragen €55,-.

6. De kosten voor het huren van de Ifor Willemas HBX- serie bedragen €75,-.

6. De paardenwagen,Humbaur Singel Alu en Ifor Willemas HBX- serie dienen na gebruik schoon te worden afgeleverd. Indien dit niet het geval is zal er € 50 voor de paardenwagen en €25,- voor de trailer extra in rekening worden gebracht.

7. De paardenwagen dient na gebruik afgetankt te worden met diesel. Indien dit niet gebeurt, zal het bedrag aan diesel worden verrekend met de borg.

8. Indien de reservering van de paardenwagen niet tijdig (24u van tevoren) wordt afgezegd, is LOTSVERHUUR gerechtigd om 10% van de huurprijs in rekening te brengen.

9. Indien de huurovereenkomst onverwacht verlengd wordt, omdat de paardenwagen langer nodig is, dient dit onverwijld aan LOTSVERHUUR  te worden medegedeeld. LOTSVERHUUR berekent dan kosten voor het langer huren conform de op dat tijdstip geldende prijzen.

10. Betaling van de borg en de huurprijs geschiedt altijd vooraf, contant of op NL25RABO0318311895 ten name van LOTSVERHUUR. Verhuurder zal de borgsom binnen 14 dagen na betaling terugbetalen en/of terugstorten op het bij verhuurder bekende rekeningnummer van huurder.

11. Betaling van de extra gereden kilometers boven de 100 vrije kilometers worden achteraf direct betaald.

12. Indien niet tijdig door huurder is betaald, verkeert huurder zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, in verzuim.

13. Voordat de  paardenwagen en of trailer in gebruik wordt genomen door huurder, wordt eventuele schade vastgesteld door huurder en dit onverwijld aan verhuurder medegedeeld.

14. Huurder zal de paardenwagen en of trailer op juiste wijze gebruiken en niet uitlenen aan derden. Indien er een tweede bestuurder is, dient deze vooraf aan het sluiten van deze huurovereenkomst te worden aangemeld.

15. Huurder zal de paardenwagen/trailer niet zelf verkopen.

16. Huurder zal zich houden aan alle geldende verkeersmaatregelen en verkeersvoorschriften. Eventuele boetes, van welke aard dan ook, zullen door verhuurder aan huurder worden doorbelast en is huurder verplicht aan verhuurder te betalen.

17. Huurder zal de paardenwagen en of trailer gebruiken waarvoor deze bestemd is en zorgen dat de paardenwagen en of trailer niet op zodanige wijze wordt gebruikt dat de wagen en of trailer na gebruik door huurder onbruikbaar is, om wat voor reden dan ook (stank, schade etc.)

18. Huurder mag op geen enkele wijze wijzigingen aan paardenwagen en of trailers maken, ook geen tijdelijke.

19. Verhuurder zorgt ervoor dat de paardenwagen APK is gekeurd.

20. Verhuurder verklaart dat de paardenwagen all-risk is verzekerd. Huurder dient echter te beschikken over een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

21. Alle schade, zowel aan de wagen en of trailer als veroorzaakt met de wagen aan derden, veroorzaakt door (het paard van) huurder of opgelopen tijdens de overeengekomen huurperiode, is voor rekening van de huurder. Het eigen risico ad €500,- zal worden doorberekend aan de huurder.

22. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die huurder zou kunnen hebben opgelopen door gebruik van de paardenwagen en of trailers, ook niet aan het paard in de paardenwagen en of trailers.

23. Diefstal van inboedel van huurder uit de wagen blijft altijd voor rekening en risico van de huurder.

24. Indien er een ziek paard op de paardenwagen en of trailers heeft gestaan, dient huurder dit te vermelden, zodat de wagen ontsmet kan worden.

25. Huurder dient verhuurder altijd eerst in kennis te stellen van een gebrek aan de wagen alvorens tot reparatie daarvan over te gaan. Verhuurder dient altijd de kans te krijgen dit voor huurder te regelen. Indien verhuurder deze kans niet krijgt, zijn de kosten voor de reparatie en eventuele daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van huurder. Kosten voortvloeiende uit een lekke band zijn te allen tijde voor de huurder.